Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT) luôn đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên, nhà thầu, và khách tham quan của công ty. CMIT cũng chú trọng các việc làm của công ty và nhân viên của mình không làm tổn hại đến sức khỏe và an toàn cho những người khác.Chúng tôi cũng đảm bảo các hoạt động của mình theo nguyên tắc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.