Thể hiện giá trị "Quan tâm" qua các hành động cụ thể:

  • Đảm nhận thêm công việc, nghĩa là làm những việc nằm ngoài bảng mô tả công việc.
  • Tham gia vào các dự án từ thiện cho cộng đồng, chú trọng đến sự phát triển của địa phương.
  • Tuân thủ các quy định và hướng dẫn an toàn.
  • Chỉ ra những hoạt động không an toàn ngay tại chỗ. Ngay cả khi đó không phải là nhân viên của bạn hoặc đó là quản lí đồng cấp hay quản lí cấp cao. Bạn có thể cứu được một mạng sống.
  • Hãy đặt an toàn là mục tiêu của cá nhân bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hành vi của bạn và những người xung quanh.
  • Không ham cái lợi trước mắt nếu nó mang lại hậu quả xấu cho công ty về lâu dài.
  • Nếu không chắc chắn, hãy kiểm tra với các bên liên quan.