Thể hiện giá trị "Bình đẳng" qua hành động cụ thể:

 • Tôn trọng mọi người không phân biệt vị trí, tôn giáo, quốc tịch và học vấn
 • Lắng nghe một cách tích cực và khách quan mà không ngắt lời người khác
 • Diễn đạt ý kiến lưu loát và hùng hồn.
 • Phản hồi ý kiến trên tinh thần xây dựng; tiếp thu ý kiến phản hồi một cách tích cực
 • Tiếp thu quan điểm khác khi giao tiếp, đàm phán hay trình bày lập luận. 
 • Tôn trọng tính nhạy cảm và bí mật của thông tin.
 • Chia sẻ thông tin, tham gia vào thảo luận khi cần thiết và có thể
 • Hiểu được các tương tác trong đội, và với các đội khác và kết quả công việc của mình có ảnh hưởng như thế nào đến đội hoặc các phòng ban khác.
 • Nhận thức được các sự khác biệt về văn hóa.
 • Thừa nhận sai sót và kịp thời sửa chữa.
 • Cam kết cải thiện và phát triển.
 • Bày tỏ nguyện vọng nghề nghiệp.
 • Thảo luận về kế hoạch phát triển với cấp trên trực tiếp.
 • Nắm bắt cơ hội và ứng tuyển cho các vị trí thích hợp ở CMIT nếu có cơ hội mở ra.