Thể hiện giá trị "Hài hòa" thông qua hành động cụ thể:

  • Thích ứng hành vi cho phù hợp với giá trị và văn hóa của công ty.
  • Quản lí các xung đột văn hóa và giá trị nếu có cách để giảm thiểu tác động đến môi trường làm việc và đội ngũ.
  • Chú trọng đến những mối quan tâm của những bên liên quan.
  • Không chủ quan cho rằng mình đã biết mà nên trao đổi trực tiếp để hiểu rõ vấn đề.
  • Nỗ lực giải thích cho người khác biết được tình huống của mình nếu những người khác không biết
  • Đánh gía cao các kế hoạch có sự cân bằng các mục tiêu lâu dài với nhu cầu tức thời của tổ chức.
  • Quan tâm đến cộng đồng, tham gia các hoạt động, phong trào từ thiện.